Advanced Search
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  The Paleoproterozoic basin evolution of the Zhongtiao Mountain region in the Trans-North China Orogen, North China Craton
  , Min LIU
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.044
  Abstract
  A Case Study on Susceptibility Assessment of Precipitation-induced Mass landslides Based on Optimal Random Forest Model, West Qinling Mountains
  Shuai LIU, Tao WANG, Jiamei LIU, Shuai ZHANG, Peng XIN
  doi: 10.12097/gbc.2023.11.008
  Abstract PDF
  Discovery of Volcanic Matter in the Upper Maokou Formation in Wumengshan Area and Its Geological Significance:Evidence of Early Activity of the Emeishan Mantle Plume
  Honghui ZHANG, Zhiwei LI, Guiren CHEN, Liang WU, Liyuan ZHANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.07.002
  Abstract PDF
  Hazard Assessment of Debris Flow in Jinsha River
  Yuqing SUN, Yonggang GE, Xingzhang CHEN, Lu ZENG, Xinyue LIANG, Xin FENG
  doi: 10.12097/gbc.2023.08.008
  Abstract PDF
  Tan Fei,Wang Jun, Jiao Yuyong, et al. Current Situation and Development of Urban Underground Space Suitability Evaluation[J].Earth Science, 46(5):1896-1908.
  , , ,
  doi: 10.12097/gbc.2023.04.019
  Abstract PDF
  Comprehensive Monitoring of Land Subsidence and Ground Fissures in Songzhuang, Beijing Based on Distributed Optical Fiber Sensing Technology
  Te SHA, Yong LUO, Kunchao LEI, Fang TIAN, Xinhui WANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.003
  Abstract PDF
  Bo HAN, Zhen MA, Yubo XIA, Yihang GAO, Xu GUO, Xi ZHANG, Hongwei LIU
  doi: 10.12097/gbc.2023.03.043
  Abstract PDF
  Application of distributed 3D wide field electromagnetic method in the exploration of rich iron ore in the thick covered area of Litun
  Yuzhen ZHU, Wenyan ZHANG, Zhijun GAO, Liang RU
  doi: 10.12097/gbc.2022.09.023
  Abstract PDF
  Difference of the syn-tectonic magma flow and granite emplacement in relatively stable tectonic environment and its tectonic implication
  Xiaojie JIANG, Songnan LIU, Liyun ZHOU, Xin CHEN, Yu WANG
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.029
  Abstract PDF
  Design and Key Technologies of Global Mineral Resources Information System
  Xuezhou HE
  doi: 10.12097/gbc.2023.12.005
  Abstract PDF
  More+
  Category
  Physicochemical characteristics and geological formation of the first hard soil layer of the north wing of the Yangtze River delta
  ZHU Jinqi, GONG Xulong, GOU Fugang, ZHANG Ping, ZHANG Yan, YANG Lei, LIU Yuan
  doi: 10.12097/gbc.2021.08.002
  Abstract FullText HTML PDF
  Two structural types of shear fracture belts related to wrenches
  CHEN Shuping, TIAN Zuoji, XU Shidong, MA Zhongzhen, CHANG Shaoying, ZHAO Huaibo
  doi: 10.12097/gbc.2023.04.005
  Abstract FullText HTML PDF
  Discussion on the Cenozoic tectonic evolution of the South China Sea from continental margin extension
  LIANG Guanghe, ZHANG Baolin
  doi: 10.12097/gbc.2022.07.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Elemental geochemical characteristics and environmental significance of Late Pleistocene sediments in the Hongsibu Basin, northeastern margin of the Qinghai–Tibet Plateau
  LIU Bohua, WU Fang, ZHANG Xujiao, CUI Jiawei, DONG Xiaopeng
  doi: 10.12097/gbc.2023.05.023
  Abstract FullText HTML PDF
  Discovery of the Paleoproterozoic complex at Dongwayao in northern Hebei and its constraint on the extensional event of the North China Craton
  WANG Jinfang, SONG Yutong, LI Kangshuo, LU Zeqian, LIU Chenyu, LI Yingjie, CHEN Gongzheng
  doi: 10.12097/gbc.2023.04.042
  Abstract FullText HTML PDF
  Late Paleozoic tectonic evolution of Ganzi-Litang Ocean in Sanjiang region, Southwest China: Constraints from U-Pb geochronology of cumulate gabbro in Litang ophiolitic mélange belt
  YU Guangming, MAO Shidong, ZHOU Zhenju, XIE Gen, HUANG Haoqing
  doi: 10.12097/gbc.2022.01.023
  Abstract FullText HTML PDF
  Zircon U–Pb age, Hf isotope composition, and their constraints on tectonic setting of the Saima alkaling complex in the eastern Liaoning Province
  YANG Fengchao, SONG Yunhong, XU Jia, GU Yuchao, YANG Hongzhi
  doi: 10.12097/gbc.2021.12.042
  Abstract FullText HTML PDF
  Genesis of Rb mineralization of the Dongshang rare metal granite in Jiangxi Province
  JIANG Junsheng, GUO Xinran, XU Jing, TIAN Liming, XIONG Guangqiang, WANG Liyuan, CHEN Suyu, HUANG Weikun
  doi: 10.12097/gbc.2021.12.035
  Abstract FullText HTML PDF
  Thorium: A kind of clean energy resource for “dual carbon” goals
  FENG Yunlei, ZHANG Wanyi, YU Weiman, CHEN Ji, FANG Yuan, WANG Fengxiang
  doi: 10.12097/gbc.2022.03.039
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on reservoir structure and mineralization type of the sandstone uranium deposits, southern Songliao Basin
  WENG Haijiao, ZHANG Shaohua, LIU Xin, ZANG Yahui, HE Hanghang, LU Tianjun
  doi: 10.12097/gbc.2022.05.013
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of the QuantyPES mineral resources estimation in the Zhexiang gold deposit, Southwest Guizhou: A comparative study relative to the estimation of traditional software
  TAI Wenxing, YANG Chengfu, JIN Xiaoye, LIU Jianzhong, WU Chonglong, ZHAO Ping, WANG Zepeng, ZHANG Shanshan, SHAO Yunbin, LIU Jingke
  doi: 10.12097/gbc.2022.03.020
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the hydrochemistry, genesis and development potential of Huleitang geothermal water in Weihai City, Shandong Province
  YUAN Xingfang, YANG Mingshuang, WANG Xiaocui, LIU Luyong, ZHONG Zhennan, LI Fangzhou
  doi: 10.12097/gbc.2022.03.022
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress of groundwater pollution source analysis methods
  RAN Zeyu, JIA Yongfeng, JIANG Yonghai, SHI Zheming, SHANG Changjian, ZANG Yongge, CHEN Fan, LIAN Xinying
  doi: 10.12097/gbc.2022.05.052
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of selenium content characteristics, origin and main controlling factors of migration transformation in soil−plant system, in west Xingkai Lake
  LIANG Shuai, DAI Huimin, ZHAI Furong, GUO Changlai, GAO Tie, LIU Kai, WEI Minghui, ZHANG Zhehuan, DU Guanxin
  doi: 10.12097/gbc.2022.03.031
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on land use change and carbon stock in northern Shanxi Province based on InVEST model
  ZHENG Jilin, CAI Yanlong, GUO Xiaoyu, WEI Xiaoyong, YANG Zhiwei, SUN Jingyao, LIU Zhijie
  doi: 10.12097/gbc.2022.05.038
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on the characteristics of natural resources dynamic changes in Weihe River Basin based on comprehensive regionalization
  ZUO Xugang, YANG Tao, WANG Lishe, LIU Junfeng
  doi: 10.12097/gbc.2022.07.012
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploration and practice of geological big data asset management
  YANG Yan, LIU Rongmei, SUN Hanrui, JIAO Shoutao
  doi: 10.12097/gbc.2022.03.048
  Abstract FullText HTML PDF