column
  Deposit characteristics and potential resources of silicon material for high-purity quartz of muscovite-pegmatite-granite type in Ningdu, Jiangxi Province
  TANG Chunhua, ZHANG Shenghui, YUAN Jing, CHEN Yan, QIAN Zhengjiang, LIU Xiaolong, SUN Chao, ZHOU Yu
  doi: 10.12097/gbc.2022.10.026
  Abstract FullText HTML PDF
  Ore-controlling structure and exploration target of Xiejiagou gold deposit in northwest Jiaodong area
  BAO Xinglong, QIAN Jianping, SUN Junlei, HUANG Dongzhe
  doi: 10.12097/gbc.2022.11.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of CSAMT and logging combined constrained inversion in oil shale identification in the southeast uplift area of Songliao Basin
  LUO Weifeng, HU Zhifang, ZHANG Jiaqiang, YANG Yunjian, XU Yinbo, SUN Qilong
  doi: 10.12097/gbc.20210517001
  Abstract FullText HTML PDF
  Reservoir characteristics and controlling factors of physical properties of the Dongying Formation of the CFD6−4 Oilfield in the Bozhong Sag
  CAO Yingquan, QU Xiyu, WANG Qingbin, WANG Guanmin, CHEN Sirui
  doi: 10.12097/gbc.2022.10.038
  Abstract FullText HTML PDF
  Physical properties and percolation characteristics of Neogene Lantian−Bahe Formation thermal reservoir in Guanzhong Basin
  ZHANG Ying, REN Zhanli, LAN Huaping, QI Kai, XING Guangyuan, XIA Yan
  doi: 10.12097/gbc.2022.12.015
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology, Hf isotope, geochemical characteristics of the metallogenic rock mass in Nomint copper deposit, Northeastern Mongolia, and its constraint on metallogenic tectonic setting
  WU Taotao, CHEN Cong, WANG Qingshuang, YAO Yuan, ZHOU Yongheng, CHAI Lu, BAO Qingzhong
  doi: 10.12097/gbc.2022.08.022
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on eco-geological survey method based on soil landscape model
  WEI Xiaofeng, FAN Liuyang, SUN Zijian, YIN Zhiqiang, JIANG Ying, XIAO Chunlei, CHEN Ziran
  doi: 10.12097/gbc.2022.10.016
  Abstract FullText HTML PDF
  Enrichment characteristics and ecological risk assessment of heavy metal Cd in soil and sediment along the Yangtze River in Nanjing, Jiangsu Province
  LIU Qiang, HU Jian, GONG Shaojun, LUO Feng, YANG Guifang
  doi: 10.12097/gbc.2022.12.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Paleoclimate background and genetic mechanisms of different soil structures in typical black soil areas of Songliao Plain
  LIU Hang, LI Ruihong, LI Shengrong, HOU Hongxing, QIN Tian, GAO Yuan, ZHOU Yeze, LI Mingjun
  doi: 10.12097/gbc.2023.02.049
  Abstract FullText HTML PDF
  The formation mechanism of geothermal salty water based on hydrochemistry and isotopes in Rudong geothermal field, Guangdong Province
  SHAO Yuwei, MAO Xumei, ZHA Xixi, LI Cuiming, ZHAO Tong
  doi: 10.12097/gbc.2023.04.011
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and petrogenesis of Wuhema highly fractionated I-type granitoids in Qinghai Province from Songpan-Ganzi Terrane
  CHEN Min, WANG Yanhe, GU Qiang, MA Qing
  doi: 10.12097/gbc.2022.06.021
  Abstract FullText HTML PDF
  Structural patterns and influencing factors of the upper wall of the nappe in the Karamay-Wuerhe fault zone, northwestern Junggar Basin
  ZHANG Lei, BAI Yu, LI Mengyao, WANG Tao, MA Yinshan, YANG Yazhou
  doi: 10.12097/gbc.2022.04.045
  Abstract FullText HTML PDF
  Stratigraphic sequence and tectonic-sedimentary evolution of Sinian-Cambrian boundary in Yangmu-Yandong area, Guangyuan, Sichuan Province
  WANG Linkang, WEN Long, LI Zhiwu, LIU Shugen, CHEN Daizhao, SONG Jinmin, WANG Han, CHEN Mingsi, YANG Bo, TANG Pan, CHEN Rongqing, DING Yi
  doi: 10.12097/gbc.2023.03.008
  Abstract FullText HTML PDF
  Zircon U−Pb age and tectonic setting of the shoshonitic volcanic rocks in the Xirenbudun area, Inner Mongolia
  CHENG Yi, CHEN Gongzheng, LI Yingjie, WANG Jinfang
  doi: 10.12097/gbc.2021.10.010
  Abstract FullText HTML PDF
  Geochronology and mineralization significance of the Late Cretaceous Xiaolonghe granite in the Tengchong Block
  LIU Jinliang, CHEN Yongqing, SHANG Zhi
  doi: 10.12097/gbc.2022.07.047
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive monitoring of land subsidence and ground fissures in Songzhuang, Beijing, based on distributed optical fiber sensing technology
  SHA Te, LUO Yong, LEI Kunchao, TIAN Fang, WANG Xinhui
  doi: 10.12097/gbc.2023.09.003
  Abstract FullText HTML PDF