Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  4594 Records  Total  230 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Stratigraphic division of Neogene Gansu Group in Wuwei Basin,northeastern margin of Qilian Mountains. SHI Wei, ZHAO Zixian, YANG Yong, WANG Tianyu, YANG Qian 2022,41(2-3):197-209
Lithologic classification method based on multi-source remote sensing and aero geophysical data YU Changchun, SUN Jie, ZHANG Dishuo, ZHANG Yan, HU Yue 2022,41(2-3):210-217
Technical innovation and practice of intelligent geological mapping in the coverage area:A case study in the forest-swamp area CHEN Hong, YANG Xiao, TIAN Shipan, HU Jianmin, QIU Shidong, WANG Dongming 2022,41(2-3):218-241
Mid-Late Holocene sedimentary evolution process in the Qilihai area,northern Luanhe Estuary LI Min, XU Qinmian, CHENG Liyu, YANG Ning, LIU Jianbing, GUO Jinjing 2022,41(2-3):242-252
Quaternary chronostratigraphic division and sedimentary rate characteristics in the south alluvial plain of Yongding River DAI Peng, DENG Xiaohong, WANG Shengdong, ZHANG Quan 2022,41(2-3):253-261
Geological mapping practice and exploration of Quaternary alluvial-pluvial fans along the Daqing Mountain,Inner Mongolia YANG Jinsong, JIANG Gaolei, ZHAO Hua, WANG Chengmin, ZHAO Hongmei, JI Yunping, ZHANG Run, HAN Shuhua 2022,41(2-3):262-270
Stratigraphy and chronology of a Late Pleistocene sediment core from Hasuhai Lake in Inner Mongolia LIU Zhe, ZHAO Hua, YANG Jinsong, SONG Lei, WANG Chengmin, ZHANG Peng 2022,41(2-3):271-281
Evolution of Qian River system and neotectonic movement in the southwest margin of Ordos Block ZHANG Tianyu, FAN Shuanghu, CHEN Shu'e, LI Rongxi 2022,41(2-3):282-295
Geochemistry characteristics of Paleogene-Neogene sedimentary rocks in the Lingwu area of Yinchuan Basin,Ningxia and its enlightenment for paleoenvironmental evolution PAN Jinli, MA Xuedong, MA Yuxue, GONG Liang, HOU Shangjie, HE Qingzhi 2022,41(2-3):296-305
Age,sedimentary environment and tectonic setting of two lacustrine sediments of the Late Pleistocene in Qingshuihe Basin,Ningxia LI Mingtao, LI Liming, TIAN Jingxiong, LIANG Zhirong, TAN Zhen, LU Maoxin 2022,41(2-3):306-314
Sedimentary age and provenance tracing of the Permian Hongquan Formation in the Yantongshan structural belt on the northeastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau KOU Linlin, LI Hailong, LI Zhenhong, DONG Xiaopeng, CUI Jiawei, HUANG Ting 2022,41(2-3):315-326
Activities and geomorphic deformation of the fault belt on the southern margin of Wuwei Basin,Gansu Province during the Late Quaternary LU Haifeng, CHEN Hailong, YANG Yong, ZHANG Jinzhong 2022,41(2-3):327-346
Stratigraphic correlation and division of the South Shetland Islands,west Antarctica WEI Lijie, CHEN Hong, ZHAO Yue, LIU Xiaochun, HU Jianmin 2022,41(2-3):347-360
Identification of the volcanic edifice in continental volcanic areas:A case study of the Dongming resurgent caldera in Xinchang,Zhejiang Province CHU Pingli, DUAN Zheng, YU Minggang, ZHAO Xilin, ZHU Yanhui, CAO Mingxuan, HE Zhenyu 2022,41(2-3):361-373
Effect of geological mapping in shallow overburden area of East Junggar,Xinjiang Province:A case of bedrock geological mapping in the Dure shallow overburden area MENG Guixiang, DENG Zhen, QI Guang, TANG Hejun, XIAO Yandong, WANG Zhaolin, XUE Ronghui 2022,41(2-3):374-387
Anatomy of the Zhangshudun ophiolitic melange in the northeastern Jiangxi and its enlightenment to the evolution of Neoproterozoic South China Ocean basin ZHU Qingbo, WANG Cunzhi, JIN Guodong, ZHAO Xilin, GAO Tianshan 2022,41(2-3):388-397
Method and effect of delineating concealed plutons with airborne gravity and magnetic data in the Qihe thick coverage area of Shandong Province WU Chengping, YU Changchun, ZHOU Minglei, ZHANG Dishuo, YU Hongtao, RU Liang, ZHU Yuzhen 2022,41(2-3):398-406
Application of P-S method in the shallow fine structure detection in North China Plain. WANG Xiaojiang, WANG Kai, ZHANG Kai, YUE Hangyu, ZHANG Baowei 2022,41(2-3):407-415
Application of active and passive-sourced seismic surface wave exploration to the detecting of shallow overburden karst area ZHANG Wei, LYU Yong, LIANG Donghui, WU Jianqiang, LIU Wei, ZHU Chaoqiang 2022,41(2-3):416-424
Construction of bedrock geological model in shallow overburden area:Application of a joint inversion of gravity anomaly and borehole data in the Tanlu Fault Zone,Sihong area LI Changbo, JIANG Ren, ZENG Jianwei, LIU Kai, ZHAO Ling, YU Junjie, PENG Bo, LAO Jinxiu, ZHOU Xiaohua 2022,41(2-3):425-435