Search by keywords

Search By Key FromTo
Total  4117 Records  Total  206 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
TitleAuthor NameVol. Issue NO.Copy
Observation and consideration of the vestiges of Quaternary glacier on Lushan Mountain YANG Minggui and MA Zhenxing 2019,38(2-3):189-199
Subdivision of the Nanhuan System in Guizhou-Hu'nan-Guangxi border area based on the well-reserved Nanhuan System section in Lijiapo, Congjiang County, Guizhou Province LU Dingbiao, XIAO Jiafei, LIN Shuji, YANG Haiying and WU Kaibin 2019,38(2-3):200-207
The discovery of Paleodictyon in Upper Triassic Bagong Formation in Dongqu area of Qiangtang basin and its palaeoenvironment significance ZHAN Wangzhong, PENG Qinghua and CHEN Wenbin 2019,38(2-3):208-212
Zircon U-Pb age and geochemical characteristics of Qinlingliang rapakiwi granite from Western Qinling orogenic belt in Shaanxi CHEN Qingmin, GUO Qiming, WANG Qiang, WANG Zhe and GAO Yonghao 2019,38(2-3):213-222
Petrogeochemistry and zircon U-Pb age of the Mayu granodiorite in the southern section of Ailaoshan tectonic belt SUN Chongbo, LI Zhongquan, WANG Daoyong and CHEN Xiaodong 2019,38(2-3):223-230
Geochemical characteristics, zircon U-Pb age and metallogenic significance of Chalong granites in the Gangdise Belt of Tibet QIN Zhen, YANG Zhijun, TANG li, WANG Mingzhi, SHE Pengtao, HAN Kui and ZHANG Dai 2019,38(2-3):231-241
Zircon U-Pb dating, geochemistry and geological significance of the Duobagou granite pluton on the southern margin of the Dunhuang landmass WANG Yuxi, DONG Yaqing, YU Chao, ZHANG Danqing, WANG Jinrong, ZHANG Xin and ZHU Yongxin 2019,38(2-3):242-253
Petrogenesis of the Late Permian granodiorite in southern Dahuoluo area, Beishan, Gansu: Constraints from zircon U-Pb geochronology and geochemistry BU Tao, YU Jiyuan, GUO Lei, WANG Guoqiang, GUO Lin and JI Bo 2019,38(2-3):254-265
Geochemical characteristics and zircon U-Pb age of the intermediate and acid volcanic rocks from Yuanbaoshan area in the northern part of Beishan orogenic belt CHEN Yuanyuan, LI Jie, BAI Chundong, LI Dian, ZHANG Zixuan and LIN Yueming 2019,38(2-3):266-275
Detrital zircon U-Pb dating of Silurian sandstone in Borohoro area, Western Tianshan Mountains, and its geological implications FENG Bo, JI Wenhua, BAI Jianke, LIU Yimin and CHEN Xiqing 2019,38(2-3):276-287
Geological significance of the discovery of Late Jurassic intermediate-acidic intrusive rock in Bogeda area of East Tianshan, Xinjiang, and its U-Pb zircon age LIU Songbai, DOU Hu, LI Haibo and WEN Zhigang 2019,38(2-3):288-294
The identification of Early Cambrian ophiolitic melange belt in Chabaxia area along the eastern section of North Qilian orogenic belt and its tectonic significance HAN Kui, LIU Kai, LUO Jinhai, JIA Zhongsheng, WANG Mingzhi and YOU Jun 2019,38(2-3):295-307
The Eocene magmatism and mineralization of Xiariduo rocks in the northern Yulong porphyry copper belt, Tibet: Evidence from zircon U-Pb geochronology and geochemistry BAI Tao, FAN Bingliang, XIAO Xia, ZHANG Chengjiang and FENG Dexin 2019,38(2-3):308-327
Geochemistry, zircon U-Pb age and Hf isotopic characteristics of the Asiha diorite in Dulan County, Qinghai Province YUE Weihao and ZHOU Jiaxi 2019,38(2-3):328-338
Redetermination of the age of granitic stocks in Silingtou area, Xiuning Country, southern Anhui Province LIU Xiu, YU Xinqi, CHEN Ziwei, LI Pengju, ZHOU Shuzhao and YANG Xinpeng 2019,38(2-3):339-348
LA-ICP-MS zircon U-Pb age and geochemistry of the Zhagawusu intrusive body in Urad Middle Banner of Inner Mongolia and its geological significance ZHAO Guangming and LI Gangzhu 2019,38(2-3):349-359
Geochronologic sequence of Neoproterozoic Tonian magmatism in Fanjingshan area, xiuning Country,Guizhou Province DAI Yaran, ZHANG Jiawei, PENG Songbai, YE Taiping, WANG Min, DAI Chuangu, ZHANG Hui and CHEN Jianshu 2019,38(2-3):360-370
Geochemistry of the metamorphic Al-rich sedimentary series and its constraint on provenance in the Paleoproterozoic Liao-Ji active belt REN Yunwei, WANG Huichu, CHU Hang, XIANG Zhenqun, KANG Jianli and TIAN Hui 2019,38(2-3):371-387
Fluid inclusion studies of the Changpai area in Zhuguang Mountain, northern Guangdong Province LIU Jialin, QIN Mingkuan, CAI Yuqi, XU Hao, ZHANG Chuang, PANG Yaqing and TIAN Jianji 2019,38(2-3):388-396
Research on method of processing tail water in geothermal exploration in Beijing ZHENG Guisen, LI Liangjing and LÜ Jinbo 2019,38(2-3):397-403