Volume 40,Issue 10,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

本期目录

Conception of comprehensive utilization evaluation of urban underground space resources
  GE Weiya, WANG Rui, ZHANG Qing, XING Huaixue, ZHOU Jie
  2021,40(10):1601-1608
  Abstract(224)  View PDF(215)
Exploration on evaluation method of underground space resources carrying capacity of megacity: A case study of Shanghai
  LIU Ting, WANG Hanmei, SHI Yujin, WANG Zhihui, CHEN Daping
  2021,40(10):1609-1616
  Abstract(192)  View PDF(169)
Deformation and failure mechanism of rainfall-induced shallow loess landslide
  SUN Pingping, ZHANG Maosheng, JIANG Ruijun, JIA Jun, LIU Feng, LIU Mengmeng
  2021,40(10):1617-1625
  Abstract(150)  View PDF(142)
Geological suitability evaluation for sponge city construction of Zhengzhou
  WANG Cuiling, LIU Changli, LYU Dunyu, MENG Shuran, LIU Songbo
  2021,40(10):1626-1635
  Abstract(179)  View PDF(145)
Comprehensive quality evaluation of underground space resources in Yinchuan City
  YAN Jinkai, ZHAO Yinxin, WANG Zhiheng, WANG Zhihui, LIU Kai, REN Tianxiang, XU Bo
  2021,40(10):1636-1643
  Abstract(144)  View PDF(181)
Geological suitability evaluation of underground space development and utilization in piedmont alluvial plain cities: An example of Chengdu
  LI Pengyue, WANG Donghui, LI Shengwei, HAN Haodong, WANG Chunshan, XU Ruge, TIAN Kai
  2021,40(10):1644-1655
  Abstract(159)  View PDF(145)
Automatic monitoring of natural resource in Anqing City of Anhui Province based on statistical learning methods-a case study of mountains
  NI Huan, NIU Xiaonan, LI Yunfeng, HAO Jiaojiao
  2021,40(10):1656-1663
  Abstract(128)  View PDF(201)
Geochemistry and spatial distribution of Se element in soils of typical Se-rich area in Xinmi, Henan Province
  MAO Xiangju, LIU Lu, CHENG Xintao, HU Quanhui, XIAO Fang, NI Wenshan
  2021,40(10):1664-1670
  Abstract(182)  View PDF(126)
Evaluation of soil environmental quality and potential ecological hazards in Jinzhou City, Liaoning Province
  DAI Yajian, CUI Jian, GUO Changlai, LI Xuguang, ZHAO Yan, SHI Xufei, SUN Xiubo, JIANG Shan
  2021,40(10):1671-1679
  Abstract(127)  View PDF(109)
Characteristics and potential risk assessment of heavy metal contents in urban soil, Liaoyang City
  WANG Chunpeng, YOU Jiangong, SUN Hao, TIAN Ye, HOU Hongxing, SHI Jingtao, JIN Shengkai, WANG Mo
  2021,40(10):1680-1687
  Abstract(150)  View PDF(117)
Geological heritage resources endowment and protective utilization in Jinzhou City, Liaoning Province
  ZHAO Yan, GUO Changlai, LI Xuguang, SUN Xiubo
  2021,40(10):1688-1696
  Abstract(140)  View PDF(125)
Automatic recognition method of urban underground silt based on remote sensing image—a case of Anqing City
  NIU Xiaonan, NI Huan, LI Yunfeng, ZHANG Qing, ZHOU Xiaoping, LU Yuanzhi, HAO Jiaojiao
  2021,40(10):1697-1706
  Abstract(126)  View PDF(108)
Urban heat island effect based on aerial thermal infrared hyperspectral TASI Data
  SUN Xiubo, GUO Changlai, DAI Yajian, LI Xuguang, ZHAO Yan, CUI Jian
  2021,40(10):1707-1712
  Abstract(150)  View PDF(153)
Ground temperature prediction based on shallow-surface ground temperature and in-situ thermophysical parameters
  ZHANG Qing, LI Yunfeng, GONG Xulong, HOU Lili, ZHOU Xiaoping, LU Yuanzhi, NIU Xiaonan
  2021,40(10):1713-1719
  Abstract(135)  View PDF(101)
Application of audio magnetotelluric sounding to the seawater intrusion survey of Jinzhou
  HUAN Hengfei, GUO Changlai, CUI Jian, NI Jin, SHI Xufei, MA Hongwei
  2021,40(10):1720-1728
  Abstract(121)  View PDF(109)
Characteristics of shallow underground ancient channels in urban areas: A case study of Quaternary underground palaeochannel in Tonghu Basin, Guangdong Province
  WANG Tao, YANG Kaiyue, LI Weirong, XIONG Wei, ZHU Haibao
  2021,40(10):1729-1736
  Abstract(145)  View PDF(135)
Controls on crystallization of cassiterite from the southern Hunan: Evidence from cathodoluminescence, trace elements and geochronology
  MA Shouxian, LI Houmin, SUN Yan, CHEN Lei, PANG Xuyong, ZHANG Yingli, ZHANG Peng
  2021,40(10):1737-1756
  Abstract(188)  View PDF(310)
Discovery of Middle Jurassic volcanic rocks in the Duobaoshan area of Heilongjiang Province and constraints on the influence area of the Mongolian-Okhotsk Ocean closure
  HAO Shilong, LI Chenglu, DING Jishuang, YU Yuanbang, ZHAO Huanli, LI Bowen
  2021,40(10):1757-1772
  Abstract(164)  View PDF(114)
Selenium geochemistry of soil and development potential of Se-rich soil in Xingkai Lake Plain
  YANG Ze, LIU Guodong, DAI Huimin, ZHANG Yihe, XIAO Hongye, YIN Yuchao
  2021,40(10):1773-1782
  Abstract(158)  View PDF(158)