Volume 38,Issue 12,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

本期目录

Discussion on traditional research and big data research
  ZHANG Qi, ZHU Yueqin and JIAO Shoutao
  2019,38(12):1939-1942
  Abstract(398)  View PDF(300)
The deficiencies and possible solutions of TAS classification in the context of big data
  ZHANG Qi, GE Can, JIAO Shoutao, YUAN Feng, ZHANG Mingming and LIU Huiyun
  2019,38(12):1943-1954
  Abstract(438)  View PDF(292)
Alkaline rock and the distinction between alkaline and sub-alkaline: A discussion on data of global volcanic rocks
  JIAO Shoutao, ZHANG Qi, GE Can, ZHU Yueqin, YUAN Lingling, SHAO Baorong, LING Xiao, YUAN Feng and ZHOU Yongzhang
  2019,38(12):1955-1962
  Abstract(332)  View PDF(482)
The establishment of oceanic andesites tectonic environment discrimination diagrams with big data method.
  LIU Xinyu, ZHANG Qi and ZHANG Chengli
  2019,38(12):1963-1970
  Abstract(371)  View PDF(288)
Difference between komatiites and picrites and a discussion on some Late Paleozoic “komatiites”
  LI Zhenhuan, LIU Xuelong, ZHU Yueqin, ZHANG Qi, LUO Ying, ZHANG Changzhen, CHEN Jianhang, WANG Shuaishuai and YANG Fucheng
  2019,38(12):1971-1980
  Abstract(308)  View PDF(237)
A comparison of tree-based ensemble algorithms on the main element content of monoclinal pyroxene in mafic-ultramafic rocks
  SUN Jiankun, DU Xueliang, ZHANG Baoyue, WANG Long, JIN Weijun, ZHANG Qi, LUO Xiong and ZHU Yueqin
  2019,38(12):1981-1991
  Abstract(270)  View PDF(233)
The discrimination between ore-forming and barren granites based on zircon REE compositions: Insights from big data mining
  GENG Ting, ZHOU Yongzhang, LI Xingyuan, WANG Jun, CHEN Chuan, WANG Kunyi and HAN Ziqi
  2019,38(12):1992-1998
  Abstract(423)  View PDF(302)
The division of metallogenic prospective areas based on convolutional neural network model: A case study of the Daqiao gold polymetallic deposit
  CAI Huihui, XU Yongyang, LI Zixuan, CAO Haohao, FENG Yaxing, CHEN Siqiong and LI Yongsheng
  2019,38(12):1999-2009
  Abstract(395)  View PDF(269)
3D metallogenic prediction based on machine learning: A case study of the Lala copper deposit in Sichuan Province
  XIANG Jie, CHEN Jianping, XIAO Keyan, LI Shi, ZHANG Zhiping and ZHANG Ye
  2019,38(12):2010-2021
  Abstract(439)  View PDF(271)
Two-dimensional prospecting prediction based on AlexNet network: A case study of sedimentary Mn deposits in Songtao-Huayuan area
  LI Shi, CHEN Jianping, XIANG Jie, ZHANG Zhiping and ZHANG Ye
  2019,38(12):2022-2032
  Abstract(369)  View PDF(236)
Construction and prediction of a prospecting model based on recurrent neural network
  ZHANG Yaguang, CHEN Jianping, JIA Zhijie, LI Shi, LIU Suqing, ZHANG Zhiping and ZHANG Ye
  2019,38(12):2033-2042
  Abstract(383)  View PDF(260)
One-dimensional to three-dimensional density distribution functions and their applications in visualized big data analysis: Exemplified by picritic basalt and some other rocks
  GE Can, ZHANG Qi, LI Xiuyu, SUN He, GU Hai'ou, LI Weiwei and YUAN Feng
  2019,38(12):2043-2052
  Abstract(225)  View PDF(211)
Rock thin section image recognition and classification based on VGG model
  BAI Lin, WEI Xin, LIU Yu, WU Chongyang and CHEN Lihui
  2019,38(12):2053-2058
  Abstract(299)  View PDF(298)
Common mineral intelligent recognition based on improved InceptionV3
  PENG Weihang, BAI Lin, SHANG Shiwei, TANG Xiaojie and ZHANG Zheyuan
  2019,38(12):2059-2066
  Abstract(305)  View PDF(251)
Research on geological map compilation technology based on spatial data and geological knowledge
  WANG Yanggang, HAO Lirong, HUANG Hui, LI Yusong, ZHANG Dake, ZHANG Qinghe, LI Li, ZHANG Lin and JIHANG Zuorui
  2019,38(12):2067-2076
  Abstract(386)  View PDF(286)
Geological anomaly extraction based on neighborhood constraint clustering
  YANG Zhaoying, FENG Lei, JIANG Decai, ZHU Yueqin and YU Xianchuan
  2019,38(12):2077-2084
  Abstract(310)  View PDF(209)
《地质通报》2019年第38卷1~12期总目次
  2019,38(12):2085-2102
  Abstract(289)  View PDF(343)